OSEBNI PODATKI

 

Zakon o varstvu osebnih podatkov načelno določa, da je varstvo osebnih podatkov namenjeno preprečevanju nezakonitih in neupravičenih posegov v informacijsko zasebnost posameznika na vseh relevantnih področjih. Določa tudi, da je na ozemlju Republike Slovenije vsakemu posamezniku, ne glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov.

 

 

SKRB ZA VARSTVO

 

Na ozemlju Republike Slovenije skrbi za varstvo osebnih podatkov Državni organ:

informacijski pooblaščenec.

Ta samostojen in neodvisen državni organ je bil ustanovljen 31. decembra 2005.

 

 

PRISTOJNOSTI

 

Informacijski pooblaščenec je pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje vrste drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi (v zvezi z zbirko osebnih podatkov, izdajo raznih odločb,...).

 

 

Varstvo osebnih podatkov za fizične osebe

 

Osveščenost državljanov na področju varstva osebnih podatkov se iz dneva v dan povečuje, zato se le ti vedno bolj zavedajo svojih pravic iz tega naslova. Državljanom ob kršenju varstva njihovih osebnih podatkov svetuje predvsem informacijski pooblaščenec, pri kateremu lahko oddamo tudi prijavo kršitve, da lahko le ta pri kršitelju ukrepa z inšpekcijskim nadzorom. Mi pa delo informacijskega pooblaščenca ob nedvoumno ugotovljenih kršitvah nadgrajujemo predvsem s pomočjo pri odškodninskih tožbah posameznikov.

 

Pokličete nas lahko na telefonsko številko 01/244-22-06

ali nam pošljete elektronsko pošto na naslov info@vop.si

 

Varstvo osebnih podatkov za pravne osebe

 

1. oktobra 2006 je potekel skrajni rok, do katerega je informacijski pooblaščenec dal čas upravljalcem oz. kršiteljem zakona o varstvu osebnih podatkov, da izpolnijo vse obveznosti iz tega zakona. Od 1.oktobra 2006 inšpektorji informacijskega pooblaščenca izvajajo inšpekcijske preglede in morebitne kršitve sankcionirajo.

 

Če ima vaše podjetje ali vi kot samostojni podjetnik posameznik:

 • vsaj 50 zaposlenih ljudi ali 

 • spadate v javni sektor, ste notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci ali izvajalci zdravstvenih storitev

ter lahko vsaj na eno od sledečih vprašanj odgovorite pritrdilno,  pri vašem poslovanju kršite zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov!

 • Zbirate oziroma hranite osebne podatke (kot so ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov... od vaših kupcev, naročnikov, zaposlenih, najemnikov... v elektronskih bazah podatkov, na pogodbah, na izdanih računih...), vendar zbirke osebnih podatkov niste prijavili Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov ali niste pridobili ustrezne privolitve posameznika za njihovo obdelavo?

 • Zbirate osebne podatke, vendar nimate izdelanega pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (internega akta o postopkih in ukrepih zavarovanja osebnih podatkov) ter nimate določenih odgovornih oseb za posamezne zbirke osebnih podatkov?

 • Svoje zbirke osebnih podatkov prodajate ali odstopate drugim pravnim ali fizičnim osebam, ki jih uporabljajo za neposredno trženje, vendar o tem niste obvestili posameznika in dobili njegove pisne privolitve?

 • Razpošiljate elektronsko pošto za namene neposrednega trženja, vendar nimate ustrezne privolitve posameznika?

 • Izvajate videonadzor, vendar nimate zakonsko predpisanega obvestila s katerim se posamezniku omogoča, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor?

 • Izvajate videonadzor v vaših uradnih, službenih, delovnih ali poslovnih prostorih, vendar njegovem izvajanju nimate pisne odločitve odgovorne osebe ali s tem niso seznanjeni vsi zaposleni?

 • Izvajate biometrijske ukrepe, vendar nimate odločbe Državnega nadzornega organa, ki bi vam to dovoljevala?

 • Povezujete zbirke osebnih podatkov, vendar nimate odločbe Državnega nadzornega organa, ki bi vam to dovoljevala?

Za vsako izmed zgoraj naštetih situacij, ki se lahko pojavljajo tudi pri vašem poslovanju, so zagrožene visoke globe Državnega nadzornega organa:

 • od 4.170 do 12.510 EUR za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika,

 • od 830 do 2.080 EUR za odgovorno osebo ter

 • od 200 do 830 EUR za posameznika, ki stori prekršek.

Zagrožene so vam seveda tudi odškodninske tožbe posameznikov, ki ste jih kakorkoli oškodovali na področju varstva njihovih osebnih podatkov.

 

V kolikor ste spoznali, da kršite zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov, vam svetujemo, da čimprej uredite vaše zakonske obveznosti. Če niste prepričani ali kršite zakonodajo nas lahko pokličete in to preverite.

 

Ne ukvarjajte se s preučevanjem obsežne zakonodaje in samostojnim urejanjem potrebne dokumentacije, ampak to prepustite nam, ter se v tem času raje ukvarjajte z vašim poslovanjem. (več...) 

 

Pokličete nas lahko na telefonsko številko 01/244-22-06

ali nam pošljete elektronsko pošto na naslov info@vop.si

 

 

PODROČJA VARSTVA O. PODATKOV

 

 :: Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov,

 :: Obdelovanje osebnih podatkov za potrebe

     neposrednega trženja,

 :: Zavarovanje zbirk osebnih podatkov,

 :: Vidonadzor,

 :: Biometrija,

 :: Evidenca vstopov in izstopov,

 :: Povezovanje zbirk osebnih podatkov.

 

 

ZAKONSKA PODLAGA

 

 :: ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

     (ZVOP-1) - Uradni list RS, št. 86/2004,

     (ZVOP-1A) - Uradni list RS, št. 67/2007

 :: ZAKON O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

     (ZEKom) - Uradni list RS, št. 43/2004

 :: ZAKON O INFORMACIJSKEM

     POOBLAŠČENCU (ZInfP) - Uradni list RS,

     št. 113/2005

 :: ZAKON O INŠPEKCIJSKEM NADZORU (ZIN)

     - Uradni list RS 56/2002

 :: KAZENSKI ZAKONIK (154. člen) - Uradni list

     RS, št. 95/2004

 :: P R A V I L N I K o metodologiji vodenja

     registra zbirk osebnih podatkov - Uradni list

     RS, št. 28/2005

 :: P R A V I L N I K o pridobivanju potrebnih

     informacij za odločanje o iznosu osebnih

     podatkov v tretje države - Uradni list RS,

     št. 79/2005

 :: MEDNARODNOPRAVNI PREDPISI sprejeti

     večinoma s strani Evropskega parlamenta

     in Sveta o varstvu posameznikov pri

     obdelavi osebnih podatkov

 

 

 

 

  Vse pravice pridržane 2006 VOP svetovanje

d.o.o., tel: ++386 (0)1 244 22 06, e-mail: info@vop.si